Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy

Thứ Tư, 08/11/2017, 16:07 GMT+7

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy - Các nguồn năng lượng giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức về chủ đề Năng Lượng đồng thời rèn luyện làm bài tập dạng trắc nghiệm và điền từ để hoàn chỉnh thông tin.

 Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy

Nghe và làm các bài tập ngay dưới đây:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy

Task 1

Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Lắng nghe và hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

1. Ecology is the study of________

A. human beings and animals

B. the environment and solar energy

C. natural and alternative resources

D. human beings and their environment

2. The natural environment consists of________

A. the oceans and the land

B. the sun and the air

C. all natural resources

D. the air and the oceans

3. If the resource can be________, it is called renewable.

A. burnt quickly

B. used easily

C. divided properly

D. replaced quickly

4. Grass for animals is a ________ resource.

A. renewable

B. nonrenewable

C. limited

D. clean

5. According to the passage, coal is nonrenewable because it takes ________ to make it.

A. billions of years

B. millions of years

C. three million years

D. three billion years

Task 2

Listen again to the last pan of the talk and write in the missing words.  (Nghe lại phần cuối cùng của cuộc nói chuyện và viết các từ còn thiếu)

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an (1) ______ supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2) ______. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3) ______ be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other (4) ______. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct (5) _______ of these gases.

Đáp án

Task 1

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B

Task 2

1 - unlimited; 2 - atmosphere; 3 - may; 4 - gases; 5 – amount

Bài nghe

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life, these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how to use them caretully.

According to ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource is used, it takes some time to replace it. If the resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are non-renevvable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Bài dịch

Môi trường tự nhiên bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống: không khí, đại dương, mặt trời và đất. Các nguồn tài nguyên rất quan trọng cho sự sống nên chúng cần phải được bảo vệ khỏi sự ô nhiễm và cần được bảo tồn. Những nhà sinh học nghiên cứu về tầm quan trọng và cách sử dụng chúng một cách cẩn thận.

Theo những nhà sinh vật học, những nguồn năng lượng được chia làm 2 nhóm: tái tạo được và không tái tạo được. Khi một nguồn tài nguyên được dùng hết, nó cần một thời gian để hồi phục lại. Khi một nguồn năng lượng có thể thay thế nhanh chóng, chúng được gọi là có thể tái tạo. Nếu nó không thể thay thế nhanh chóng và dễ dàng, nó là năng lượng không tái tạo được. Ví dụ cỏ cho động vật là nguồn tài nguyên có thể tái tạo được. Khi con bò ăn cỏ, nguồn năng lượng này được dùng. Nếu đất màu mỡ và an toàn, cỏ sẽ mọc nhiều hơn. Tuy nhiên, than đá là nguồn năng lượng không thế tái tạo bởi vì nó mất hàng triệu năm để hình thành. Tất cả các nguồn năng lượng hóa thạch đều là năng lượng không thể tái tạo.

Năng lượng mặt trời, không khí và nước là những nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn năng lượng vô tận. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể thay đổi nếu con người không cẩn trọng với những nguồn năng lượng này. Năng lượng mặt trời chiếu sáng xuống trái đất phụ thuộc vào tầng khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời chiếu xuống mặt đất có thể trở nên nguy hiểm. Nếu muốn duy trì sự sống, không khí phải duy trì được những thành phần khí ni-tơ (N), khí oxy (O), khí cacbonic (CO2) và những khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không còn duy trì được lượng khí như vậy nữa.

>> Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 3: A Party

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 7: World Population

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations 

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Cập nhật các khóa học, chương trình đạo tạo ngoại ngữ uy tín tại MuaBanNhanh.com. Để xem chi tiết các khóa học, thời gian học và học phí sớm nhất, nhận được nhiều ưu đãi, đăng ký học ngay: Đào tạo ngoại ngữ 

 

>> Cập nhật các bài nghe tiếng Anh lớp 11 hằng ngày tại đây: Bài nghe tiếng Anh lớp 11

>> Nguồn: http://webhoctienganh.com/bai-nghe-tieng-anh-lop-11-unit-11-sources-of-energy-1670.html

Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 11, Sources of energy
Semla.org.vn / Blog
Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 11, Sources of energy
Semla.org.vn / Blog